Condiții generale contractuale

1. Definiții

Următoarele definiții se aplică în categoria Termeni și Condiții Generale:

 • Business Service Agentur (denumită în continuare BSA) se referă la societatea Business Service Agentur/Proprietarul agenției: Monika Lenk.
 • “Candidat” se referă la persoana pe care BSA o recrutează pentru client.
 • “Client” se referă la persoanele fizice sau juridice, precum și filialele și societatea mama a grupului de afaceri care recrutează serviciile BSA de recrutare de personal.
 • “Ocuparea forței de muncă” înseamnă recrutarea, ocuparea sau utilizarea candidatului de către client complet sau pe timp parțial pe baza unui contract de muncă.
 • Pentru a simplifica lucrurile vom folosi în continuare termenul “el” pentru a ne referi la bărbați și femei, atât la modul singular cit și plural cu excepția cazului în care contextul impune altfel.

Aceste denumiri generale sunt introduse pentru a simplifica limbajul în definițiile introduse și nu afectează interpretarea acestora.

2. Informații generale

 • Activitățile BSA include recrutarea și găsirea locurilor de muncă pentru persoane private.
 • BSA oferă clienților săi candidați în funcție de cerințele specifice ale clientului respectiv. Clientul oferă BSA toate documentele sau datele necesare cerute pentru recrutarea candidaților. BSA oferă candidaților un loc de muncă în conformitate cu cerințele și condițiile specifice clientului respectiv.
 • Respectarea ofertei și performanțelor BSA se realizează exclusiv pe baza acestor condiții contractuale. Acest lucru se aplică în relațiile contractuale până la dezvoltarea lor completă între BSA și părțile contractuale.
 • În cazul unui contact de afaceri inițiat între client/candidat și BSA, acordurile încheiate vor fi încheiate în scris. Acordurile verbale între părțile contractuale vor fi apoi redactate în scris pentru a deveni valide.
 • Părțile convin detaliile unui contract individual cu privire la sarcinile profilurilor personale și profesionale și a altor criterii relevante pentru mediere.
 • BSA consideră că o relație contractuală este de succes pentru un candidat sau client doar atunci când recrutarea candidatului sau plasarea într-un loc de muncă îndeplinește toate cerințelor și condițiile prealabile.
 • Clientul trebuie să informeze imediat BSA atunci când un candidat selectat a fost plasat cu succes.
 • BSA nu datorează succesul medierii.
 • BSA nu își asumă nici o garanție sau garanții pentru o mediere de succes sau continuarea ulterioară a medierii pe o anumită perioadă de timp.
 • BSA nu iși asuma nici o responsabilitate sau garanție pentru candidații selectați în privinta calitații performanței lor în scopul îndeplinirii eficiente a îndatoririlor la locul de muncă.
 • Același lucru este valabil în special pentru cunosțintele necesare, performanța slabă, posibila pierdere a orelor de muncă pe motiv de boală sau absență din alte motive. Acest lucru este valabil pentru neglijența ușoară.
 • După ce contractul de muncă a fost semnat, bsa nu are nici o răspundere dacă productivitatea reală nu se obține.
 • BSA nu poate fi tras la răspundere ca a furnizat informații incomplete sau false primite din partea candidaților sau din partea clienților.

Toate documentele furnizate de clienți in scopul contractării de candidați răman in proprietatea BSA. Aceste documente și informațiile conținute sunt confidențiale și vor fi returnate imediat atunci când nu se ajunge la un raport de muncă. Transferul lor către terți și reproducerea lor este interzisă.

3. Taxele pentru recrutare de personal

 • BSA și clienții sunt de acord asupra anumitor taxe în funcție de dificultatea sarcinilor de recrutare a personalului respectiv. Acestea și alte acorduri sunt semnate într-un acord general între clienți și BSA.
 • Atunci când un contract este finalizat se platesc taxele aferente. Cuantumul taxelor, scadențele de plată și metodele de plată vor varia și vor fi convenite în cazul fiecărui contract specific.
 • În general, în contextul personalului de recrutare nu se percep comisioane pentru candidați.
 • TVA este inclus în taxele indicate pe factură.

4. Protecția datelor

 • BSA oferă clienților informații confidențiale si specifice despre candidații respectivi selectați. Clientul trebuie să asigure confidențialitatea acestor informații și restricția avizelor. Clientul se angajează să nu facă nici o utilizare abuzivă a datelor candidatului sau de a le furniza unor terți. BSA se angajează să desfășoare la fiecare cerere de recrutare păstrarea confidențialității complet.
 • Documentele și certificatele candidaților care sunt date la client prin BSA continuă să aparțină candidaților. Toate documentele și certificatele candidaților trebuie să fie tratate cu confidențialitate și vor fi returnate în cazul când sunt nefolosite.
 • BSA solicită acordul candidatului respectiv înainte de a trimite orice documentație de candidatură dacă acest consimțământ nu este dat dreptul de a transfera documentele de candidatură nu se obține.
 • Candidații trebuie să fie conștienți de faptul că CV-urile lor pot conține si informații despre date sensibile. BSA recomandă de a nu furniza nici o informație referitoare la următoarele domenii in CV: originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la o uniune sau partid politic, sănătatea fizică sau psihică sau viața sexuală.
 • Dacă CV-ul conține informații de acest gen candidatul este de acord că BSA poate folosi informațille doar în conformitate cu politica de confidențialitate.
 • Recrutarea candidaților și plasarea lor în câmpul muncii conduce în mod inevitabil la situația in care canditatul va avea acces la informații despre client; și viceversa clientului îi vor fi date informații despre candidat.
 • Daca clienții sau candidații dau consimțământul de a prezenta informațiile, BSA poate în acest context să dezvăluie informații către terți (potențiali clienți, candidați).
 • Solicitanții precum și clienții declară că sunt de acord ca informațiile furnizate de BSA sa fie depozitate electronic.

5. Anularea contractului

 • Clienții și candidații au dreptul de a rezilia contractul. Contractele trebuie să fie anulate în scris. Termenele sunt reglementate prin intermediul unor acorduri și contracte specifice.
 • În situația renunțarii la contract daca au fost taxe platite de catre Bsa, acestea vor fi recuperate de la parte în interesul careia au fost plătite.
  • 6. Dispoziții finale

  • În cazul în care una sau mai multe dispoziții ale acestor condiții contractuale nu sunt valabile sau devin nule din cauza dispozițiilor legale, restul dispozițiilor neanulate expres, ramân valabile.
  • Dispozițiile care nu mai sunt valabile vor fi înlocuite de cele permise. Aceste condiții contractuale își pierd valabilitatea atunci când noile condiții contractuale sunt publicate.
  • Schimbări și modificări în acordurile încheiate între BSA și clienți sau candidați trebuie să fie în scris.
  • Contractele sunt supuse dreptului german.
  • Locul unde contractul iși are jurisdictia este Berlin.
  • 01.03.2013