Opšti uslovi poslovanja

1. Definicije

Sledeće definicije važe u ovim uslovima poslovanja:

 • Pojam business service agentur (u daljem tekstu BSA), odnosi se na firmu business service agentur koju zastupa Monika Lenk.
 • Pojam „kandidat” podrazumeva osobu koja biva predstavljena odnosno regrutovana za potrebe klijenta od strane BSA.
 • Pojam „klijent” podrazumeva privatna i pravna lica, kao i njihove ispostave, podružnice, matične firme ili ćerke firme koje bivaju korisnici usluga BSA u oblasti regrutacije osoblja; ovaj pojam se po pravilu odnosi na poslodavce.
 • Pojam „radni odnos” podrazumeva zaposlenje kandidata od strane klijenta na bazi ugovora o radu na puno ili skraćeno radno vreme.
 • Radi pojednostavljenja, u ovom tekstu će biti korišćen samo muški rod jednine, koji će se odnositi i na ženski rod jednine i na množinu oba roda, u zavisnosti od konteksta.
 • Pojam “regrutacija” odnosi se na delatnu uslugu posredovanja u zapošljavanju personala

Struktura odnosno redosled članova, kao i podnaslovi u tekstu, sačinjeni su u cilju ostvarivanja bolje preglednosti dokumenta i nemaju sadržajnu vrednost.

2. Opšte

 • Delatnost BSA obuhvata uslugu regrutacije i uslugu pronalaženja posla privatnim licima.
 • BSA regrutira kandidata za potrebe klijenta, na osnovu zasebnih zahteva i uslova koje propisuje klijent. Klijent stavlja na raspolaganje svu neophodnu dokumenzaciju odnosno podatke, koji su neophodni da bi kandidat bio regrutovan. Kandidatu BSA omogućuje radno mesto na osnovu zasebnih zahteva i uslova koje propisuje kandidat.
 • Ponuda i izvođenje usluge od strane BSA odvija se isklučivo u okvirima ovih opštih uslova. Oni važe u ugovornim odnosima sa BSA sve do potpunog međusobnog izmirenja ugovorenih obaveza između BSA i ugovornog partnera.
 • Prilikom odvijanja svake poslovne komunikacije između klijenta/kandidata i BSA, svaki pojedinačan dogovor će biti potvrđen zasebnim ugovorom u pisanoj formi. Usmeni sporazum između ugovornih strana stupa na snagu tek pošto bude pismeno potvrđen.
 • Ugovorne strane pojedinačnim ugovorom dogovaraju predmetne detalje regrutacije, uzimajući pritom u obzir oblast delovanja, lični i stručni profil i ostale kriterijume, koji su relevantni prilikom regrutacije.
 • Ugovorna obaveza prema klijentu odnosno kanidatu biva ispunjena od strane BSA sa uspešno obavljenom regrutacijom odnosno sa zaključenjem ugovora o radu.
 • Dođe li do ostvarenja radnog odnosa između klijenta i kandidata predstavljenog od strane BSA, klijent je u obavezi da BSA po ovom pitanju neodložno obavesti.
 • BSA nije dužna da obezbedi uspešnu regrutaciju.
 • BSA ne preuzima na sebe bilo kakve garancije za uspešnu regrutaciju niti za proizašli nastavak regrutacije u određenom vremenskom okviru.
 • BSA ne preuzima na sebe bilo kakve garancije za regrutovanog kandidata odnosno za vrednost i kvalitet rada koji je iz te regrutacije proistekao.
 • Gorenavedeno se posebno odnosi na neophodna znanja u okviru struke, kvalitet rada, eventualan izostanak sa radnog mesta izazvan bolešću ili nepojavljivanje izazvano drugim razlozima. Ovo se odnosi i na slučajeve nemara.
 • Za neostvarenje kvaliteta rada, BSA je isključena od svake odgovornosti.
 • Za navođenje nepotpunih ili neistinitih podataka datih od strane kandidata odnosno klijenta, BSA je isključena od svake odgovornosti.

Celokupna prijavna dokumentacija koja klijentu od strane BSA biva stavljena na raspolaganje, ostaje u blasništvu BSA. Ova dokumenta i u njima navedeni podaci su strogo poverljivi i moraju u slučaju neostvarenog radnog odnosa biti neodložno vraćeni. Njihovo prosleđivanje trećim licima odnosno umnožavanje je zabranjeno.

3. Honorar za regrutaciju/savetovanje

 • BSA i klijent ugovaraju prema težini zadatka honorar za regrutaciju. Ova i ostale predmetne tačke bivaju ustanovljene ugovorom između BSA i klijenta.
 • Po ispunjenju ugovorenog zadatka klijentu dospeva honorar. Iznos honorara, rok i način plaćanja variraju i bivaju u pojedinačnim slučajevima ugovorno ustanovljeni.
 • Po obavljenoj regrutaciji, kandidatu po pravilu ne dospeva bilo kakva nadoknada.
 • U iznos honorara na ispostavljenom računu, uračunat je priparajući Porez na dodatu vrednost.

4. Izjava o čuvanju tajnosti podataka

 • BSA klijentu stavlja na raspolaganje poverljive i samo njemu namenjene podatke o kandidatu. Klijent se stara o čuvanju tajnosti ovih podataka. On je obavezan da ne zloupotrebljava ove podatke, niti da ih prosleđuje trećim licima. BSA se obavezuje da svaki zadatak sprovodi pod potpunom diskrecijom.
 • Dokumentacija i ekspoze kandidata koji budu dostavljeni klijentu od strane BSA, ostaju u njenom vlasništvu. Prema svim dokumentima kandidata, mora se poverljivo ophoditi i u slučaju nekorišćenja, mora ih se vratiti BSA.
 • BSA dobija pismenu saglasnost kandidata za svako prosleđivanje prijavne dokumentacije. Bez saglasnosti kandidata neće doći do prosleđivanja bilo kakvih dokumenata.
 • Kandidat mora biti svestan da njegova biografija često može sadržati osetljive podatke. BSA izričito savetuje da se sledeći podaci ne navode: rasna ili etnička pripadnost, političko opredeljenje, versko ili filozofsko ubeđenje, članstvo u sindikatu ili političkoj partiji, fizičko odnosno psihičko zdravlje i seksualno opredeljenje.
 • U slučaju da biografija kandidata sadrži neki od gorenavedenih podataka ili bilo koji sličan podatak, kandidat je saglasan da BSA ove podatke čuva i koristi u skladu sa ovom izjavom o zaštiti podataka.
 • Regrutacija kandidata za upražnjeno mesto zahteva da se kandidatu bezuslovno stave na raspolaganje određene lične informacije potencijalnog klijenta; Takođe, klijentu se stavljaju na raspolaganje podaci o potencijalnom kandidatu.
 • BSA u ovom smislu ima pravo da prosledi informacije trećem licu (potencijalnim klijentu ili kandidatu), uz slaganje kandidata odnosno klijenta.
 • Kandidat i klijent su saglasni po pitanju elektronskog čuvanja i prosleđivanja podataka koji su BSA stavljeni na raspolaganje.
 • Svi podaci stavljeni BSA na raspolaganje bivaju korišćeni isključivo posredstvom BSA; na zahtev bivaju trajno obrisani. Ugovorne strane se obavezuju da se poverljivo odnose prema svim podacima koje do njih dospeju posredstvom BSA, odnosno da onemoguće prosleđivanje ovih podataka trećim licima. Ova obaveza važi i po isteku važenja pojedinačnog ugovora.

5. Raskid ugovornog odnosa

 • Klijentu i kandidatu stoji na raspolaganju pravo raskida ugovornog odnosa. Raskid ugovornog odnosa mora dospeti u pismenoj formi. Rokovi bivaju utvrđeni pojedinačnim ugovorima.
 • Nastali pravni osnov za naplatu honorara ne biva isključen raskidom ugovornog odnosa.

6. Finalne odredbe

 • Ukoliko jedan ili više članova ovih opštih uslova izgube pravnu važnost kroz izmene zakonskih akata, preostali članovi ostaju i dalje na snazi. Nevažeći član u tom slučaju ostaje da važi u smislu u kojem bi važio najsličniji dozvoljeni član. Navedeni Opšti uslovi poslovanja ostaju na snazi sve do izlaska novih Opštih uslova poslovanja.
 • Izmene i dopune svih ustanovljenih dogovora između BSA i klijenta odnosno kandidata moraju dospeti u pismenoj formi.
 • Zaključeni ugovori podležu nemačkom pravu.
 • Pod zakonskim uslovima, mesto izvršenja i sudske nadležnosti je Berlina.
 • Stanje na dan: 01.03.2013.