Общи бизнес условия

 1. Дефиниции

            В така изложените бизнес условия са в въведени следните дефиниции:

 • business service agentur (наричана по-долу BSA), означава фирма business service agentur/собственик Моника Ленк
 • „кандидат” – лице, на което bsa посредничи и предлага работа при работодател
 • „клиент” – физически и юридически лица, както и техни клонове, подразделения, дъщерни дружества, концерни, които са възложили на  bsa да посредничи за наемане на персонал, в общия случай те се явявят работодател.
 • „трудова дейност” – назначаване на работа и използване на работната сила на кандидата от страна на клиента, в рамките на пълно или почасово работно време на базата на трудов договор.
 • За улеснение понятията се използват в м.род, единствено число, независимо че може да става въпрос за жени или множествено число доколкото това не променя смисъла на текста.
 • Поставените заглавия в тези бизнес условия служат за по-голяма прегледност и улеснение при четене и не влияят по никакъв начин на изложението.

2.Общи положения

 • Дейността на BSA включва посредничество за намиране на персонал и посредничество за намиране на работа.
 • BSA посредничи на клиента в намиране на кандидати за работа според неговите специфични изисквания. Клиентът предоставя на BSA всички документи и данни необходими за нейната посредническа дейност. BSA посредничи на кандидатите да намерят работа според специфичните изисквания и условия на всеки кандидат.
 • Предложенията за работа и постигнатите резултати от страна на BSA са базирани  на тези бизнес условия. Те са в сила до окончателното изпълнение на договорните отношения между bsa и нетговите партньори.
 • При първия бизнес контакт между клиента/кандидата и BSA се уговарят в писмен вид постигнатите споразумения в отделни договори. Устни допълнителни уговорки между страните по договора са в сила само ако бъдат потвърдени в писмена форма.
 • Страните договарят в индивидуални договори подробности за трудовите задължения,  изисквания относно личностни и професионални качества, както  и други критерии, които са налице по време на посредничеството.
 • BSA  ще изпълнява  договорните си отношения с клиента/кандидата като посредничи в намирането на персонал/работа.
 • В случай, че клиентът одобри кандидат, представен от  BSA, тя трябва да бъде своевременно уведомена за това.
 • BSA не дължи пари за успешно посредничество.
 • BSA не поема гаранции за успешно посредничество  или за извършване на допълнително посредничество след определен период от време.
 • BSA не носи отговорност и не поема гаранции за кандидатите, на които посредничи, както и за качеството и резултатите от тяхната трудова дейност.
 • Това важи особено ако не са налице необходимите  професионални знания, показани слаби трудови резултати, евентуално отсъствие от работа поради заболяване или поради друга причина, както и за проявени случаи на лека небрежност.
 • Ако след сключване на трудовия договор не се стигне до реализиране на трудова дейност, BSA не носи отговорност за това.
 • BSA не носи отговорност, ако клиентът/кандидатът са й възложили не добре формулирани или непълно изложени задачи.
 • Всички документи на кандидатите представени на клиентите от страна на BSA , остават нейна собственост. Тези документи и съдържащите се в тях данни са строго поверителни и ако кандидатът не започне работа, трябва своевременно да се върнат на  BSA. Недопустимо е даването им на трети лица и тяхното размножаване.

3. Хонорар за посредничество/консултация

 • BSA и клиентът се споразумяха, че хонорарът за посредничество на персонал ще бъде според сложността на поставената задача. Това и други подобни споразумения ще бъдат включени в рамков договор между клиента и BSA.
 • Хонорарите се дължат след изпълнението на съответната поръчка. Големината на хонорара, сроковете и начините за заплащането му се договарят във всеки конкретен случай.
 • Кандидатите за работа не дължат хонорар.
 • При начисляване на хонорарите се взема предвид установеното ДДС.

4. Защита на данни

 • BSA предоставя на клиента информация касаеща кандидата, която е поверителна и е предназначена само за негово ползване. Клиентът е отговорен за опазването на тази информация. Той е задължен да не злоупотребява и да не предоставя на трети лица  данните на кандидата. BSA е длъжна да пази като поверителна информация всеки договор за посредничество.
 • Документите на кандидатите, които са предоставени от BSA на клиента, остават тяхна собственост. Те трябва да се съхраняват  строго и ако се окажат ненужни да се върнат на кандидатите.
 • BSA е длъжна да взима изричното съгласие от съответния кандидат, ако трябва да се изпращат негови документи. При отказ от страна на кандидата, неговите документи не могат да бъдат изпратени.
 • Кандидатите трябва да имат предвид, че в автобиографиите им може да се съдържат прекалено  лична информация. BSA горещо препоръчва в автобиографиите да не се посочват никакви данни свързани с : расов и етнически произход, политически възгледи, философски и религиозни убеждения, членство в профсъюз или партия, физическо и психическо здраве и сексуален живот.
 • Ако в автобиографиите се съдържат подобни сведения, кандидатът декларира, че  е съгласен BSA да съхрани тези данни и че може да ги използва с съответствие с подписаната декларация за защита на личните данни.
 • Посредничеството на кандидати и незаети работни места води неминуемо до това, че кандидатът получава достъп до известни лични данни за потенциалния клиент, както и обратното  – на клиента се предоставя информация за кандидата.
 • BSA има право да предоставя информация на трети лица (потенциални клиенти, кандидати) само в случай, че клиентът или кандидатът да декларирали своето съгласие.
 • Кандидатите и клиентите обявяват съгласие за електронно съхранение и предаване на информацията, предоставена на BSA.
 • Всички предоставени данни ще бъдат използвани само отBSA и при желание ще бъдат напълно унищожени. Страните по договора се задължават да работят при строга поверителност със всички данни и сведения, станали им известни във връзка с посредническата дейност, както и да не ги отстъпват на трети лица. Това задължение остава в сила и след края на договора.

5. Прекратяване на отношения с клиент/кандидат

 • Клиентите и кандидатите имат право да прекратят отношенията си с  BSA. Прекратяването на възложените задачи трябва да стане писмено. Сроковете са уточнени в конкретни договори и споразумения.
 • Искането за заплащане на дължим хонорар  не зависи от прекратяване на отношенията.

6. Други

 • В случай, че една или повече точки от тези бизнес условия са невалидни или в бъдеще ще станат такива, поради законови разпоредби, то останалите клаузи остават в сила. Невалидните клаузи ще бъдат заменени с такива, които максимално добре ще покриват нужното съдържание.
 • Тези ОБЩИ БИЗНЕС УСЛОВИЯ  ще станат невалидни при съставянето на новоформулирани ОБЩИ БИЗНЕС УСЛОВИЯ .
 • Всички промени и допълнения на постигнатите споразумения между BSA и клиента/кандидата могат да се извършват само в писмена форма.
 • Сключените договори се подчиняват на немското право.
 • Юрисдикция и място на изпълнение е Берлин.
 • Дата: 1.03.2013