Naše metode

Naš fazni model pokazao se, kako u procesu selekcije, tako i tokom same integracije kandidata, kao nezamenljiv po pitanju merljivosti kvaliteta našeg rada.

1. Analiza potreba

 • Definisanje profila radnog mesta
 • Utvrđivanje srenjeročnih i dugoročnih kadrovskih potreba
 • Analiza specifičnosti ustanove odnosno usluga koje se pružaju

2. Potraga za kandidatima

 • Mere regrutacije u zemljama porekla
 • Provera zvanja odnosno stručne osposobljenosti: diplome i svedočanstva
 • Utvrđivanje kompatibilnosti zvanja sa nemačkim zakonodavstvom u smislu potencijala za nostrifikaciju zvanja u Nemačkoj

3. Proces selekcije

 • Odabir kandidata posredstvom stručnog osoblja u zemljama porekla
 • Sistematska evaluacija – ocenjivanje motivacije za profecionalnu reorijentaciju, porodična situacija, poznavanje jezika, sposobnost prilagođavanja i integracije
 • Utvrđivanje potencijalne kvote uspešnosti
 • Predlaganje odgovarajućih kandidata poslodavcu u Nemačkoj

4. Pripremna faza

 • Odgovarajući kandidati dobijaju ugovor o radu sa poslodavcem u Nemačkoj i ulaze u fazu aktivne pripreme u zemlji porekla
 • Zahtev za radnu dozvolu
 • Priprema kursa jezika (B2-nivo poznavnja nemačkog kao preduslov za priznavanje zvanja u Nemačkoj)
 • Organizacija dolaska.

5. Dobrodošlica

 • Dočekivanje kandidata na aerodromu
 • Organizovanje privremenog smeštaja u saradnji sa poslodavcem
 • Priprema dokumenzacije i zakazivanje termina u lokalnim službama
 • Stalan kontakt sa kandidatom

6. Podrška

 • Priprema za proces nostrifikacije zvanja, prikupljanje dokumenzacije za nadležne službe
 • Rukovođenje procesom nostrifikacije u službi, a uz punomoćje kandidata, u cilju ubrzanja procesa
 • Organizovanje dodatne nastave jezika
 • Stalni kontakt i obilazak kandidata u cilju rešavanja eventualnih problema i poteškoća
 • Podrška u procesu integracije uz povratnu informaciju od poslodavaca
 • Podrška pri pronalaženju stana
 • Stručna podrška prilikom organizovanja doseljenja članova porodice iz zemlje porekla

O ponuđenim uslugama odlučuju sami kandidati. U kojoj meri je neophodno organizovati pomoć u procesu integracije odlučuje sam poslodavac.